Home

Aktiviteiten

Nieuws

Afbeeldingen

Websites

Kontakt

 
Nieuws

Hieronder enkele ontwikkelingen op windenergiegebied uit de WEB-Nieuwsbrief 137 van mei 2010:

1. In week 23 wordt op het terrein van Jos Duindam aan de Molenlaan 52 te Pingjum een 6 kW-windmolen geplaatst (type Proven) met een rotordiameter van 5,5m en een kantelbare mast van 9m. De gemeente Wunseradiel staat plaatsing van dergelijke kleine molens toe en is daarmee de eerste in Friesland/Fryslan. Wethouder Boersma zal op dinsdag 22 juni a.s. rond 13.30 uur de windmolen in gebruik stellen en tot ca. 17.00 uur zal er informatie worden gegeven, o.a. door Rien Bruynzeel van het Zeeuwse bedrijf BCON, dat de plaatsing van deze demomolen mogelijk heeft gemaakt en installateur Jansen, die bij de installatie werd betrokken. Op de dinsdagavond kan men eveneens informatie verkrijgen; hiertoe zijn meerdere (agrarische) bedrijven rondom Pingjum uitgenodigd. WEB-leden zijn van harte welkom, zowel voor het middagdeel (vanaf 13.00 uur) als voor het avonddeel (vanaf 20.00 uur). Er wordt tevens technische uitleg gegeven over de werking van de Provenmolens.

2. In navolging van Wunseradiel zal onze vereniging bezien of er meerdere gemeenten in Friesland positief staan tegenover plaatsing van enkele kleine windmolens binnen haar gemeentegrenzen. Het WEB heeft een pilot voorgesteld van 100 stuks kleine molens in de orde van grootte van 3 t/m 50 kW, waarvan meerdere van 6 en 15kW van het Schotse model Proven. De molens tot ca. 10 kW zouden daarbij op 15m masthoogte kunnen in een goed windgebied (kust) en tot 25m in gebieden met een slechter windregiem, b.v. met een gemiddelde windsterkte kleiner 6m/s. In Groningen wordt standaard 15m toegestaan. Getracht wordt om zoveel mogelijk noordelijke bedrijven te laten betrekken bij de plaatsing en installatie van de molens en fabrikage van bepaalde onderdelen. In het verleden waren al enkele bedrijven aktief op gebied van produktie van kleine molens (Jentsje de Jong, Beant Dijkstra, Jan v.d. Zee, Paques, etc.). Ook in het buitenland zien we een goede ontwikkeling van deze kleine molens tot ca. 50kW. Op dinsdag 22 juni zijn bij de opening van de eerste 6 kW Provenmolen in Friesland een 10-tal gemeenten uit het NW-deel van de provincie uitgenodigd (Westergozone) en tevens de Provincie, zodat ook bestuurders en ambtenaren een goed beeld kunnen krijgen van de omvang van dergelijke molens, hun duurzame energieopbrengsten, de mogelijkheden voor werkgelegenheid, e.d. Daarbij komt de pilot met 100 kleine (mini)molens in beeld, welke hopelijk door de Provinciale Staten t.b.v. Windstreek 2011 wordt goedgekeurd.

3. Voor kort gaf een landelijke onderzoekscommissie aan dat meer dan de helft van de Nederlanders voor uitbreiding van het kernenergievermogen in eigen land is en wil het CDA uitbreiding met 2 nieuwe kerncentrales. Dat is merkwaardig te noemen omdat nog geen 25 jaar geleden de brede maatschappelijke discussie heeft aangetoond dat ca. tweederde deel van de Nederlandse bevolking tegen kernenergie en al haar gevaren is en juist sluiting van de kerncentrales wenst. Moeten we dan deze discussie overnieuw doen of kunnen we beter onze energie inzetten in plannen voor meer duurzame energie? Een afdoende oplossing voor het kernafval is nog niet gevonden en zeker het inkapselen van uitgewerkte centrales en de opslag van radioactief afval met een lange afbreektijd vormt een groot risico. Er worden geen garanties gegeven dat dit afval voor altijd goed is opgeborgen in zoutmijnen of in beton op de zeebodem. Wat te doen als de vaten op de zeebodem gaan lekken; dan krijgen we minstens een ernstige (olie)ramp als in de golf van Mexico. In plaats van de geplande nieuwe kolen- en mogelijk kerncentrales kunnen we veel beter gaan inzetten op de CO2- en radioactiefvrije duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte en biomassa. Dit levert niet alleen een gezonder leefmilieu maar ook veel meer werk op, zeker nu het goed gaat met de plaatsing van zonnepanelen en met de ontwikkeling van een Nederlands ontwerp windturbine op zee. Ook Friese bedrijven worden steeds meer betrokken bij deze ontwikkelingen. Jullie voorzitter zegt daarom: kies bewust op 9 juni a.s. en zeker voor een partij die zich (veel) meer wil inzetten op het gebied van duurzame energie!

4. Er worden dit jaar in ons land en in China 2 exemplaren gebouwd van het type 5MW met een rotordiameter van 115m, het type DD115. Het betreft een Nederlands ontwerp van Darwind, welk bedrijf in 2009 is gekocht door het Chinese XEMC. Een van de bedrijven waar Darwind uit is voortgekomen, heeft een ontwerp voor een 2 MW aan China verkocht, waarvan er al 500 gebouwd zijn. Het zijn beide een direct drive machine, dus zonder tandwielkast en omdat sprake is van overdruk zijn ze zeer geschikt voor de offshore en lokaties langs of dichtbij de kust. De 5MW kent een toerental van 18 omwentelingen per minuut en volgens Darwind levert de levensduur van (minimaal) 20 jaar op zee geen problemen. Darwind-direkteur engineering Frank Strik verwacht dat er ook in Nederland een fabriek komt voor de produktie van onderdelen.

5. De Vereniging Windmolens Wunseradiel (VWW) i.o. zet zich in voor een kleine lijnopstelling van maximaal 10 windmolens van tenminste 4MW per stuk langs de Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en Breezandijk. Destijds hebben zich al ruim 40 leden en overige belangstellenden aangesloten, waarbij meerdere eigenaren van een bestaande oudere windmolen die de wens hebben om op te schalen. Momenteel verricht het ECN een studie naar de inzet van 5 DE-vormen, te weten windenergie, zonne-energie, waterkracht, blue-energy (zoet/zout) en opslag in een valmeer. AOC-stagiair Sander Hekkema is op het WEB-kantoor aktief om een plan uit te werken met 10 stuks (Darwind?)molens van ieder 5MW welke jaarlijks ruim 125 miljoen kWh produceren, voldoende voor 40.000 zuinige huishoudens, is ongeveer eenzevende deel van Friesland.

6. Onlangs is de Feriening Fryske Doarpsmunen opgericht welke zich gaat inzetten om dorpen bewuster te maken op energiegebied, met name de toepassing van schone bronnen zoals windenergie. Inmiddels zijn er al ca. 15 dorpsmolens en meestal wordt een deel van de winst gebruikt voor energiebesparende projekten. Voorbeeld is Reduzum die de winst gaat toepassen voor zonnepanelen op school; ook het dorp Pingjum heeft interesse en zal op 31 mai a.s. subsidie aanvragen voor een groot oppervlak met PV-panelen. De FFD is voorstander van meer dorpsmolens en om bestaande, verouderde windmolens op te nemen in opschalingsklusters, zoals deze bij de Provincie bekend zijn. Men is verheugd dat de Provincie veel aandacht besteed aan duurzame energie bij de mensen in de buurt, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om zelf deel te nemen. De Provincie heeft enkele landschapsarchitekten via Atelier Fryslan ingehuurd, welke bekijken of er grote dorpsmolens van tenminste 2MW in het (weide)landschap passen. Een eerste peiling bij Friese dorpen leverde al op dat men graag (aanvullende) informatie wenst op gebied van duurzame energie en dat er veel belangstelling is voor solitaire molens dan wel in een groepsopstelling met andere dorpen; ook combinaties met b.v. zonne-energie en biomassa (biogas) komen hierbij in beeld. Zo zou een combi van een 2MW-molen en een 1MW-biovergister al voldoende elektriciteit opwekken voor ruim 3000 energiebewuste huishoudens (produktie= ca. 10 miljoen kWh per jaar).

7. Overig nieuws:

* De stad van de zon Heerhugowaard was voor kort in het nieuws en het blijkt dat weliswaar de onwikkeling van zonnesystemen goed gaat, maar dat de Nederlandse zonnewereld nog teveel afhangt van de zwalkende overheid en veel beter uit zou zijn met het Duitse feed-in-systeem, waarbij iedereen zonnestroom aan het net kan leveren. Ook de landelijke Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) besteedde aandacht aan verbetering van de ondersteuning op dit gebied. Het WEB vindt dat ook windenergie een verbeterde regeling verdient, zeker als het gaat om de in verhouding duurdere kleine windmolens tot ca. 50kW.

* Ook in Belgie stijgt het aandeel van windenergie gestaag; eind vorig jaar werden er 11 stuks Enercon-molens van 6MW geplaatst welke een rotordiameter kennen van 127m en een mast van 135m. De fundering heeft een diameter van slechts 28m2 en staat op 110 betonnen palen.

* Tijdens de Europese EU-conferentie in november 2009 werd te Brussel gesteld dat Europa in 2050 al een aandeel van 80 procent aan duurzame energie kan behalen. Momenteel ligt dit aandeel op ca. 10 procent en kent de DE-industrie al 450.000 banen op dit gebied.